//////
You are here: Home >Archive for the ‘Samochody od A do Z’ Category
Post Icon

INSTALACJE GAZU NISKOSPRĘŻONEGO

Gaz niskosprężony jest to paiiwo gazowe, magazynowane w zbiornikach o dużej objętości, przy niewielkim ciśnieniu roboczym. Najczęściej jako gaz niskosprężony stosuje się gaz świetlny, gaz fermentacyjny lub gaz koksowniczy. Instalacja gazu niskosprężonego. Instalacje takie stosuje się najczęściej w pojazdach komunikacji miejskiej. UzupełniaNIe paliwa odbywa się bezpośrednio z rurociągu miejskiego w oznaczonych punktach,wyposażonych w słupy do tankowania.

Post Icon

ZŁĄCZE DO TANKOWANIA

Złącze do tankowania (napełniania) ma głowicę ściśle dosto­sowaną do głowicy słupa do tankowania, której konstrukcja praktycznie uniemożliwia przedostawanie się powietrza do gazu napływającego do zbiornika. Zawór odcinający umożliwia odcinanie dopływu gazu do mieszacza podczas uzupełniania zapasu paliwa gazowego w zbiorniku oraz w czasie postoju samochodu.Samoczynny zawór odcinający działa podobnie jak zawór zwrotny w instalacji gazu wysokosprężonego, czyli pozwala na przepływ gazu ze zbiornika do mieszacza pod wpływem podciśnienia w rurze ssącej silnika oraz z chwilą zatrzymania silnika automatycznie zamyka dopływ gazu do gaźnika- -mieszacza.

Post Icon

GAZ GENERATOROWY

Gaźnik-mieszacz. Wytwarzanie mieszanki gazowo-powie- trznej następuje w specjalnym mieszaczu lub w przystoso­wanym gaźniku o odpowiednio dobranych przelotach gar­dzieli oraz końcówki doprowadzenia gazu. Gaz generatorowy jest wytwarzany z paliwa stałego w spec­jalnym urządzeniu zainstalowanym w samochodzie. Gaz generatorowy do zasilania silników samochodowych szeroko stosowano w okresie pierwszej oraz drugiej wojny światowej, głównie ze względu na trudności w zaopatrzeniu w paliwo ciekłe.Mimo wielu wad i niedogodności instalacje generatorowe znajdują również i obecnie duże zastosowanie zwłaszcza na terenach, gdzie istnieją możliwości wykorzystania bardzo tanich gatunków paliwa stałego, a dostawa paliwa ciekłego napotyka na trudności.

Post Icon

INSTALACJA GENERATOROWA

Instalacja generatorowa. Gaz palny wytwarza się w insta­lacji generatorowej w wyniku skomplikowanych procesów fizyko-chemicznych. Procesy te – zachodzą w wysokichtemperaturach, w urządzeniu zwanym gazownicą lub ge­neratorem, które jest podstawowym i najważniejszym elementem instalacji generatorowej.Typowa instalacja generatorowa składa się z gazownicy, oczyszczaczy, chłodnicy gazu, filtru gazu, dmuchawy oraz mieszacza.Gazownica służy do wytwarzania gazu palnego z różnych gatunków paliwa stałego, najczęściej z węgla, koksu, torfu !ub drewna. Typowa gazownica przypomina piec z otworem u góry, służącym do uzupełniania ubytków paliwa stałego.

Post Icon

PROCES GAZOWANIA

W dolnej części gazownicy znajduje się palenisko, ruchomy ruszt oraz wlot powietrza, podtrzymującego żarzenie.Zależnie od sposobu doprowadzania powietrza oraz odpro­wadzania gazu  rozróżnia się: gazownice przeciw- prądowe o prostym procesie gazowania, gazownice współ- prądowe o procesie odwróconym, gazownice poprzeczne o poprzecznym procesie gazowania. Konstrukcja gazownicy oraz przebieg procesu odgazowywania zależą od rodzaju sto­sowanego paliwa stałego. Powietrze doprowadzane jest do dolnej części paleniska poprzez dysze i ruszt, a wytworzony gaz odpływa z górnej części gazownicy. Paliwo ładowane od góry opada w miarę wypalania się w kierunku rusztu, a więc w kierunku odwrotnym niż przepływa gaz. System ten wykorzystuje się do gazowania paliwa o małej zawartości składników smolistych.

Post Icon

ODWRÓCONY PROCES GAZOWANIA

Odwrócony proces gazowania. Powietrze doprowadzane jest mniej więcej w połowie wysokości gazownicy, podczas gdy gaz odpływa z dolnej części gazownicy. Paliwo w miarę spalania opada ku dołowi, czyli zgodnie z kierunkiem od­prowadzania gazu (proces współprądowy). System ten wykorzystuje się do gazowania paliwa bogatego w składniki smoliste oraz lotne. Poprzeczny proces gazowania. Powietrze doprowadzane jest z dużą szybkością do paleniska z boku, przez jedną lub kilka dysz. Wytwarzany gaz palny odpływa po przeciwnej stronie dysz, poprzez ruszt lub specjalne osłony kierujące. Ponieważ strefa spalania obejmuje niewielką przestrzeń, w której panują wysokie temperatury, system ten nadaje się tylko do gazowania paliwa o małej zawartości składników smolistych (z uwagi na zanieczyszczanie się rusztu).

Post Icon

DZIAŁANIE GAZOWNICY

Podczas wytwarza­nia gazu (generatorowego), w gazownicy można rozróżnić cztery zasadnicze strefy, z uwagi na zachodzące w nich procesy fizyko-chemiczne. Są to:   strefa osuszania — o zakresie, tem­peratur do 200 °C,     strefa wytlewania — suchej destylacji oraz powstawania półkoksów i kok­sów o zakresie temperatur do 900 °C,   strefa powstawania gazu — o za­kresie temperatur 800…1200°C,   strefa spalania — o zakresie tempe­ratur 1200… 1500 °C (w gazownicach poprzecznych). W strefie osuszania i wytlewania nastę­puje przygotowanie paliwa stałego do odgazowania. Natomiast w strefie pow­stawania gazu i spalania odbywa się właściwe odgazowywanie.

Post Icon

JAK WYNIKA Z RÓWNAŃ

Podczas wytwarzania gazu generatorowego w gazownicy zachodzą skomplikowane przemiany chemiczne, które poglądowo ująć można w postaci następujących reakcji symbolicznych: Jak wynika z podanych równań, w gazownicy odbywają się zarówno reakcje egzotermiczne (z wydzielaniem ciepła), jak i endotermiczne (z pobieraniem ciepła). Rzeczywistego przebiegu zjawisk fizyko-chemicznych w gazownicy do­tychczas jeszcze nie wyjaśniono ostatecznie. Zależnie od rodzaju stosowanego paliwa w praktyce roz­różnia się cztery zasadnicze odmiany gazownic: na drewno i torf, na węgiel brunatny oraz brykiety, na antracyt, węgiel kamienny, koks i półkoks oraz gazownice uniwersalne — pracujące zadowalająco bez względu na rodzaj stosowanego ‚ paliwa i zawartość w nim składników smolistych.

Post Icon

RODZAJE GAZOWNIC

Do najbardziej znanych na­leżą gazownice,typu DEUTZ , na paliwo ubogie w smoły (jak: węgiel drzewny, półkoks, koks i antracyt), gazownice GAZ 42 (na drewno i torf), gazownice IMBERT (na drewno) oraz gazownice WISCO z centralnym odbiorem gazu.      Gazownica współprądowa. Najczęściej spotyka się gazownice typu WISCO, na drewno lub torf , oraz gazownice KRONING, na różnego rodzaju brykiety.  Gazownica poprze­czna. Najbardziej rozpowszechnione są: gazownica DA1M- LER-BENZ z dyszą poziomą, HENSCHEL- -FINKBEINER oraz MERCEDES- -BENZ. Dysze do­prowadzające po­wietrze chłodzone są wodą.